54. BULGARISTAN STROIKO EXPO 2000 27-30 NİSAN 2020